ไม่มีผู้แนะนำ รหัสสมาชิก : {inv_username}
ชื่อ : คุณ{inv_name}
โทร : {inv_mobile}
อีเมล : {inv_email}
 

ข้อตกลงการให้บริการ

เงื่อนไขก่อนการสมัครสมาชิก

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ ระบบ 24Payturn ที่ให้บริการรับเติมเงินมือถือและชำระค่าสาธารณูปโภคและบริการต่างๆ แก่สมาชิก เนื้อหาในข้อตกลงนี้ประกอบด้วย

ข้อตกลงในการใช้บริการ 24Payturn
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ 24Payturn
โดย ที่ 24Payturn (ทเวนทิโฟเพเทิน) ให้บริการรับเติมเงินมือถือและชำระค่าสาธารณูปโภคและบริการต่างๆ และผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการของบริษัท โดยยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการดังต่อไปนี้ทุกประการ

คำนิยาม "บริการ 24Payturn" คือ การให้บริการของบริษัทในการให้บริการรับเติมเงินมือถือและชำระค่าสาธารณูปโภคและบริการต่างๆ ในระบบ online ผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด
“ผู้ใช้งาน” คือ สมาชิกที่สมัครเข้ามาใช้บริการ 24Payturn.com
"รหัสผู้ใช้งาน (Username)" คือ รหัสที่ผู้ใช้บริการใช้ในการลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการ 24Payturn.com
"รหัสผ่าน (Password)" คือ รหัสที่ผู้ใช้บริการกำหนดขึ้นเพื่อใช้ร่วมกับรหัสผู้ใช้งาน ในการใช้ บริการ 24Payturn.com
"ค่าสินค้าและ/หรือบริการ" คือ ค่าสินค้าและ/หรือบริการที่บริษัทเป็นตัวแทนของผู้ใช้บริการรับชำระให้กับเจ้าของ สินค้าและ/หรือบริการ นั้นๆ
“เติมเงินมือถือ” คือ บริการที่บริษัทเป็นตัวแทนของผู้ใช้บริการในการรับเติมเงินมือถือในระบบต่างๆ ตามที่บริษัทกำหนด
สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการ
2.1 ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินมือถือและชำระค่าสาธารณูปโภคและบริการต่างๆ ได้ โดยต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดขึ้น
2.2 การกระทำการใด ๆ โดยผ่านบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม หากกระทำโดยใช้รหัสผู้ใช้บริการและรหัสผ่านของผู้ใช้บริการ และ/หรือ ตรงตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้เกี่ยวกับการใช้บริการ 24Payturn แล้ว ผู้ใช้บริการยอมให้ถือว่าการกระทำนั้นมีผลสมบูรณ์ โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานในเอกสารใด ๆ อีก และยินยอมรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ใช้บริการเป็นผู้ กระทำด้วยตนเอง ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยความทุจริตของบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ตาม ผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องให้บริษัทต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด
2.3 ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Password) ด้วยตนเองได้ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ 24Payturn โดยไม่ต้องแจ้งให้บริษัททราบ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงให้รหัสผ่าน (Password) ที่เปลี่ยนแปลงไป ในแต่ละขณะดังกล่าวเป็นรหัสผ่านการใช้บริการ 24Payturn ที่มีผลผูกพันผู้ใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ทุกประการ
2.4 รหัสผ่าน (Password) ถือเป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ขอใช้บริการที่ต้องเก็บรักษาและปกปิดมิให้ผู้ อื่นล่วงรู้ ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษาไว้ด้วยตนเอง หากมีการใช้บริการรายการใดๆ โดยใช้รหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้บริการแล้ว ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์มีผลผูกพันผู้ใช้บริการเสมือนผู้ใช้บริการใช้บริการ ในครั้งนั้นๆ ด้วยตนเอง ทั้งนี้ บริษัทไม่สามารถล่วงรู้รหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้บริการได้ ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในการใช้บริการ 24Payturn โดยรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้บริการ
2.5 ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบันทึก หลักฐาน หรือเอกสารใดๆ ก็ตามที่บริษัทได้จัดทำขึ้นเนื่องจากการใช้บริการ 24Payturn ของผู้ใช้บริการนั้นมีความถูกต้องทุกประการ ไม่จำเป็นต้องให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อก่อนแต่อย่างใด สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานยืนยันผู้ใช้บริการและบุคคลอื่นที่ใช้บริการร่วมกับ ผู้ใช้บริการในการพิสูจน์การชำระเงิน และ/หรือการใช้บริการใดๆ ได้โดยชอบ แม้ว่าข้อมูลนั้นจะเก็บรักษาและ/หรือรวบรวมไว้ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม
2.6 ในการใช้บริการ 24Payturn ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในการระบุข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของสินค้าและหรือ บริการผู้รับชำระเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการ จำนวนเงิน และรายละเอียดอื่นๆ เพื่อการใช้บริการ 24Payturn ด้วยตนเอง หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องให้บริษัทต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
อนึ่ง การทำรายการของผู้ใช้บริการตามวรรคแรกที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถทำรายการยกเลิกหรือแก้ไขรายการได้ แต่ทั้งนี้ หากกรณีมีข้อผิดพลาดหรือข้อสงสัยใด ๆ ให้ผู้ใช้บริการแจ้งให้บริษัททราบผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้ ภายใต้เงื่อนไขในข้อ 2.6 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้
2.7 ในกรณีพบข้อผิดพลาดหรือข้อสงสัยใด ๆ ในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องรีบแจ้งให้บริษัททราบผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด พร้อมด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้
1) วันและเวลาที่ทำรายการ
2) ประเภทของบริการ
3 ) ชื่อ สถานที่ติดต่อของผู้ใช้บริการและผู้แจ้ง
4) รายละเอียดความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
5) หมายเลขอ้างอิง (ถ้ามี) และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
2.8 ผู้ใช้บริการขอรับรองว่าผู้ใช้บริการมีชื่อเป็นผู้จดทะเบียนเลขหมาย โทรศัพท์เคลื่อนที่และ/หรือเป็นผู้ครอบครองและ/หรือมีสิทธิใช้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่เลขหมายที่ได้ลงทะเบียนใช้บริการ 24Payturn ไว้กับบริษัท
2.9 ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การใช้บริการใดๆ ต้องให้ระยะเวลาอันสมควรแก่บริษัทในการดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อ ให้บริการ โดยผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องให้บริษัทต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความล่าช้าในขั้นตอนของการดำเนินการ
2.10 ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทติดต่อสอบถามหรือเปิดเผยราย ละเอียดหรือข้อมูลบางประการหรือทั้งหมด เกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่บริษัทรับทราบมาเนื่องจากการใช้บริการใดๆ ของผู้ใช้บริการกับบริษัท กับบุคคล และ/หรือนิติบุคคลใดๆ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทไม่ต้องขออนุญาตหรือได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการแต่อย่างใด ทั้งนี้ให้ถือว่าความยินยอมนี้มีผลใช้บังคับตลอดไป แม้ว่าผู้ใช้บริการจะมิได้ใช้บริการตามคำขอใช้บริการนี้ หรือมิได้ใช้บริการใดๆกับบริษัทแล้วก็ตาม
2.11 กรณี ที่บริษัทไม่สามารถให้บริการ 24Payturn แก่ผู้ใช้บริการได้ อันเนื่องมาจากกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบการติดต่อสื่อสาร ของบริษัท ของผู้ใช้บริการ หรือของผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) หรือของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) หรือ ระบบไฟฟ้า ระบบการติดต่อสื่อสาร หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขัดข้อง หรือปิดระบบชั่วคราวเพื่อปรับปรุง หรือบำรุงรักษา เป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าว มาเป็นข้อเรียกร้องให้บริษัทต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด
2.12 บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนอันสมควรสำหรับการให้ความปลอดภัย ในการส่งผ่านข้อมูลและ/หรือติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการกับบริษัทโดย ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากการใช้งานอย่างเปิดกว้างของระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยผู้ใช้บริการตกลงยินยอมรับความเสี่ยงของระบบดังกล่าว
2.13 ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บริการ 24Payturn เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ใช้บริการก่อน
สิทธิและหน้าที่ของบริษัท
3.1 บริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราและ/หรือวิธีการเรียกเก็บค่า ธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้บริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ 24Payturn เมื่อใดก็ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้หากผู้ใช้บริการใช้บริการภายหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมี ผลบังคับใช้ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยอมรับอัตราค่าธรรมเนียมที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น แล้ว
3.2 เนื่องจากผู้ใช้บริการเป็นผู้ทำรายการในการใช้บริการ 24Payturn ด้วยตนเอง ดังนั้น บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในข้อผิดพลาดหรือบกพร่อง หรือความเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นทั้งสิ้น และผู้ใช้บริการจะไม่นำไปเป็นข้ออ้างยืนยัน และ/หรือใช้เป็นหลักฐานโต้แย้งหรือฟ้องร้องต่อสู้กับบริษัท เว้นแต่จะเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท เท่านั้น
3.3 ภายหลังจากที่บริษัทได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการกรณีพบข้อผิดพลาดหรือข้อสงสัยตามวิธีการที่บริษัทกำหนดแล้ว บริษัทจะทำการตรวจสอบข้อผิดพลาดโดยพิจารณาจากข้อมูลในรายงาน ซึ่งถือเป็นหลักฐานของบริษัท โดยเมื่อตรวจสอบแล้วบริษัทจะแจ้งผลการตรวจสอบและ/หรือการแก้ไขให้ผู้ใช้ บริการทราบโดยเร็ว โดยใช้หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบัติของบริษัท
3.4 หากบริษัทได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากบริษัทผู้ให้บริการเครือ ข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกรรมสิทธิ์ในหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับการใช้บริการ (ถ้ามี) ผู้ใช้บริการตกลงให้ถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทยกเลิกการใช้บริการ ประเภทที่กำหนดให้มีหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการทันที โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบแต่อย่างใด
3.5 บริษัทมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มหรือลดการให้บริการเฉพาะ บริการใดบริการหนึ่ง หรือยกเลิกการให้บริการทั้งหมดได้ หรือเฉพาะแต่ผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่งเมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางอื่นที่บริษัทกำหนดขึ้นเพิ่มเติม ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการที่บริษัทจัดให้ใหม่ หรือเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแล้ว ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขและ ข้อตกลงที่มีผลใช้บังคับแก่บริการที่บริษัทได้จัดให้ใหม่หรือเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว
3.6 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะโอนสิทธิ หน้าที่ของการให้บริการ 24Payturn นี้แก่บุคคลอื่นใดได้ โดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ การโอนสิทธิ หน้าที่ดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการที่มีอยู่ ณ วันโอน
3.7 บริษัทอาจยกเว้นหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้บริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ 24Payturn ในอัตราที่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ได้ตามรายการส่งเสริมการขายและการให้บริการ ที่กำหนดขึ้นเป็นคราวๆ ไป
3.8 บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับลงทะเบียนขอใช้บริการจากบุคคลใดๆ หรือจากผู้ใช้บริการ หรือไม่เปิดให้ใช้บริการต่างๆ ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ
3.9 บริษัทหน้าที่เพียงรับชำระเงินค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการ โดยไม่มีส่วนรู้เห็นในสัญญาที่ผู้ใช้บริการได้ทำไว้กับเจ้าของสินค้าและ /หรือบริการ หรือสิทธิและหน้าที่ต่างๆที่ผู้ใช้บริการและเจ้าของสินค้าและ/หรือบริการมี ต่อกัน หากเกิดข้อพิพาทใดๆ ขึ้นระหว่างเจ้าของสินค้าและ/หรือบริการกับผู้ใช้บริการ บริษัทไม่ต้องร่วมรับผิดใดๆ ทั้งสิ้น
อื่นๆ
4.1 เอกสารหรือหนังสือใดๆ ที่บริษัทส่งไปยังผู้ใช้บริการตามที่อยู่หรือสถานที่อื่น หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ในการลงทะเบียนใช้บริการนี้ หรือที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งเปลี่ยนในภายหลัง ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ทราบข้อความในเอกสารหรือหนังสือนั้นๆ แล้ว
4.2 กรณีข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่กำหนดขึ้นนี้ หรือที่จะมีเพิ่มเติมในภายหน้าบางส่วนตกเป็นโมฆะ และหรือไม่สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย มิให้ถือว่าส่วนอื่นเป็นโมฆะ และหรือเสียไปทั้งหมด โดยให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป